Politika kvality

Hlavní činností akciové společnosti ARDEAPHARMA je výroba infuzních a injekčních přípravků, které jsou bezpečné, účinné, splňují přísné regulační standardy a uspokojují potřeby pacientů.

1.

Prostřednictvím vyráběných léčivých přípravků a poskytovaných služeb pomáháme lékařům a lékárníkům naplňovat jejich poslání - léčit a chránit zdraví lidí.

2.

V době, kdy se neustále zvyšují náklady na zdravotní péči, se snažíme prosazovat infuzní terapii jako efektivní a cenově méně náročný způsob léčby.

 

3.

Nejvyšší prioritou naší firmy je dosažení přesně definované kvality vyráběných léčiv a špičkové kvality poskytovaných služeb při kontrole léčiv a zajištění jejich dodávky v požadovaném čase, sortimentu a množství.

4.

Investujeme a zavádíme do výroby a kontroly léčiv postupy a metody odrážející aktuální stav vědeckého poznání a technického pokroku.

 

 
5.

Podporujeme a rozvíjíme odborné i lidské vlastnosti zaměstnanců a tím vytváříme úspěšnou budoucnost naší společnosti.

 

Veškeré činnosti akciové společnosti konáme v souladu s právními a dalšími požadavky, týkajícími se ochrany a tvorby životního prostředí. Životní prostředí nechceme svou činností zatěžovat, ale naopak zavedením účinné prevence jeho znečišťování jej pozitivně ovlivňovat a zefektivňováním výroby, maximálním využíváním vstupních zdrojů, tyto zdroje minimalizovat a šetřit.

 

V Ševětíně dne 1. 4. 2017
Ing. Milan Máchal
Ředitel společnosti, předseda představenstva